Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

Anasayfa Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Üsküdar Vergi Dairesi 732 068 64 84 vergi numarası ve 0732068648400021 MERSİS numaralı, Elmadere Mah. Karaçam Küme Evleri No:14 35990 Kınık/İZMİR TÜRKİYE adresinde mukim Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. KVKK, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. İlgili kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasamız ve Türk Ceza Kanunlarımız tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikamızın (“KVK Politikası”) düzenlenmesindeki amaç Veri Sorumlusu’ nun kişisel verilerin KVKK' ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatlarını ve prosedür şartlarını oluşturmaktır. KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Veri Sorumlusu olarak, KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecektir.

2. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Aydınlatma Yükümlülüğü: KVKK madde 10 kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri Sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere; Veri Sorumlusu’ nun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK madde 11 kapsamındaki hakları, konularından da bilgi verme yükümlülüğüdür.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kanun/KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nu ifade eder.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nu ifade eder.

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’ nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca Veri Sorumlusu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Politikası' nı kabul etmekle, Veri Sorumlusu ile Veri Sorumlusu uygulamaları ve hizmetleri kapsamında bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Yurtdışına aktarım olması halinde kanunda öngörülen kriterleri sağlayacaktır.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebepleri

KVKK uyarınca Veri Sorumlusu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Bu kapsamda Şirket’ imiz “KVKK Saklama ve İmha Politikası” ile “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” nı inceleyebilirsiniz. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler kapsamında Şirket’ imiz tarafından işlenebilir;

❖ Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

❖ Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

❖ Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’ in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

❖ Kişisel verilerin Şirket’ in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

❖ Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

❖ Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

6. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında Veri Sahibi hakları aşağıdaki gibidir;

❖ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

❖ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

❖ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

❖ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

❖ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

❖ Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

❖ Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

❖ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

❖ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen haklarının kullanılması için kimliğinin tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklara yönelik açıklamalar birlikte taleplerini, Veri Sorumlusu’ na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ ne göre Veri Sorumlusu’ nun internet sitesindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’ nda yer alan yöntemlerden birini kullanmak suretiyle yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirket’ e iletebilirler. Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel Veri Sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanmayı talep edecek hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olunması ve yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

7. Politikanın Yayınlanması ve Saklanması

İşbu Politika internet sayfasında kamuya açıklanır. Şirket içinde “Dokümante Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü” ne uygun şekilde yürütülür.

8. Yürürlük

İşbu Politika 31.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.

9. Gözden Geçirme

Şirket, Kanun ve Yönetmelikler’ de yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca, sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Politika’ larında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika’ da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir.

Politikanın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika Şirket “Dokümante Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü” ne uygun olarak kaldırılır.