Kınık Linyit Madeni

Anasayfa Kınık Linyit Madeni

Kınık Linyit Madeni 2014 yılında Elmadere mahallesi yakınlarında 82015 ve 201100458 nolu işletme ruhsatı ile faaliyette olan bir yeraltı işletmesidir. 

Maden sahası, İzmir ilinin Kınık ilçesinin idari sınırında bulunmaktadır. Saha, Ege bölgesinde, İzmir ilinin yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde ve Kınık'ın güneydoğusuna yaklaşık 9 kilometre uzaklıktadır. Bir ana galeri ve 2 kuyudan oluşan işletme Türkiye’nin en derin yer altı linyit madeni olma özelliğine sahiptir. Yatırım altyapısı 8,5 milyon ton / yıl kapasiteye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Seçilen üretim yöntemi göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodu’dur(LTCC).  Bu metot, Polyak Eynez üretim operasyonlarında 25 metreyi bulabilen kalın kömür damarlarının tek seferde yüksek verimle kazanılmasını sağlamaktadır. Göçertmeli tam mekanize uzun ayak sistemi, göçük bölgesinde kalan kömüre ulaşımı ve göçük kömürünün %80’ e varan bir verimle üretimini sağlayarak rezervin mümkün olabilen en yüksek tasarrufla kazanımını sağlamaktadır.

Üretilen kömür, lavvar (kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisi) tesisine nakledilir. Tüvenan kömürün yıkama ve safsızlıklardan arındırılması için lavvar tesisine nakliyesi yeraltından ana bantlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Prensipte lavvar tesisi sürecinde gerçekleşen proses ile kömür içerisinde bulunan safsızlıklar, arakesme ve yantaşlar ayrılır.     

Bölgesel Jeoloji & Rezerv : Miyosen yaştaki Soma kömür havzası, yaklaşık 150 km genişliğindeki bir alanı kaplayan batı Türkiye'nin graben kompleksinde (WAGC) bulunan küçük bir intramontan (dağlık bölge) havzası kalıntısı içinde oluşmuştur. Miyosen yaşlı Soma kömür havzasının boyutsal olarak deforme olmuş çökeltileri, İzmir-Ankara Zonu'nun erken Cenozoik ve eski klastik / karbonat kayalarının üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadır. Batı Anadolu'nun Kuzey Ege kıyı şeridinin yakınında bulunan Soma kömür havzasında, ardışık üç linyit (alt, orta ve üst) damarından oluşan Miyosen alüvyal / akı-lakustrin yatakları açığa çıkmaktadır. Kömür ardışıklıkları ve örtü tabakası toplam kalınlığı yaklaşık 900 m'dir ve kömür Mesozoyik karbonat / silisiklastik bazik kayaların üzerinde uyumsuz olarak bulunmaktadır. Alt kömür damarı (KM2) alüvyal bir düzlemde ortalama 20 m kalınlığında linyitik türde oluşumunu gerçekleştirmiştir.

JORC rezerv koduna göre, maden sahasının toplam kaynağının ve potansiyelinin maden ömrü için yaklaşık 225 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Üretilen kömür yeraltından ortalama 3000 kCal / kg kalofirik değeride tüvenan olarak çıkarılmakta ve lavvar (kömür yıkama) işlemi sonrasında evsel ısıtma ve endüstriyel kullanım için uygun hale gelmektedir. Kınık linyit sahasında bulunan KM2 kömürü kalorifik değeri 6.000 kcal'a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla sahadaki kömür tanımlaması literatüre göre linyit olarak değil, alt-bitümlü kömür olarak değerlendirilebilir. İdeal alt bitümlü kömürün özgül ağırlığı 1,35 t / m3'tür. Sahada üretimi yapılacak olan kömür yoğunluğunun ortalaması 1.63 t / m³ olarak belirlenmiştir. Ayrıca <% 1 kükürt içeriği ile ithal kömür yerine kullanılabilecek potansiyele sahip olan kömürün çeşitli boyut ve ambalajlarda satışı yapılmaktadır.