Çevre

Anasayfa Çevre

Polyak'ta Çevre

 

Eylül 2015’te gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” sonucunda Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable Development), 193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiştir. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası kabul eden, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını ekonomik ve sosyal kalkınma konularıyla aynı düzlemde buluşturan 2030 Gündemi, 2000 yılında hayata geçen Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı niteliğinde ve bu hedefleri daha da ileri taşıyan bir gündem olarak hazırlanmıştır. 2030 Gündemine yönelik ülkemizde “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” ile 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacına yönelik Türkiye için politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimine odaklanılmıştır. POLYAK EYNEZ olarak; 15 no'lu karasal yaşam başlığı altında yer alan “Biyoçeşitlilik” başta olmak üzere karasal ekosistemler ve devamlılığı konusunda her türlü bilimsel araştırmanın yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Periyodik olarak “Ekosistem Değerlemesi” raporlarımızla maden sahası ve çevresindeki karasal ekosistemleri düzenli olarak takip etmekteyiz. Bu raporlar doğrultusunda; Bitki Koruma Projesi ile koruma gerektiren 4 türün tohumları toplanarak Ankara'da yer alan Türkiye Tohum Gen Bankası’na teslim edilmiş ve bir diğer koruma gerektiren türün ise faaliyet alanı içerisinden toplanarak korunaklı bir saha içerisine translokasyonu sağlanmıştır. Toprak ve bitki izleme çalışmaları, peyzaj açısından gerekli çalışmalar ve ekolojik izleme ve koruma çalışmaları yapılmaktadır.

Sanayi devrimiyle birlikte toplumların artan geliri ve yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde insanların doğal kaynaklara olan talebinde nitel ve nicel değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler birçok kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma bu kavramlardan en önemlileri olmakla birlikte, gelecek nesillerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyelinden ödün vermeyerek bugünkü neslin istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda YEŞİL MADENCİLİK anlayışı çerçevesinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi/kullanımı, bölgesel kalkınma içinde yerelde kalkınma çalışmalarına destek olarak sosyal yapının iyileştirilmesi, her bir maden sahasının özelinde hazırlanacak sürdürülebilir ekolojik yönetim planlarıyla birlikte ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde pozitif etki sağlanacaktır. POLYAK EYNEZ olarak maden sahası ve çevresinde sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz yüksek istihdam potansiyelinin yanında gerekse münferit gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara ortak eğitim, sağlık ve bölgesel alt yapı hizmetlerinin oluşturulması gibi birçok sosyal sorumluluk projesi yürütülmektedir.

Günümüzde iklim değişikliğinin olumsuz etkileri dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Bu olumsuzlukların minimize edilmesi için Rio Zirvesiyle başlayan ve Paris Anlaşması ile devam süreçte atmosferde artan sera gazlarının azaltılması noktasında birçok ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. POLYAK EYNEZ olarak bu süreçleri yakından takip etmekle birlikte iklim değişikliği ile mücadelede sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra pozitif katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütmekteyiz. YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI’na uygun olarak 2021 yılından itibaren SU ve KARBON AYAKİZİ hesaplamalarını yaptırmaktayız. Ulusal ve uluslararası sertifikasyon çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Yine GES, karbon kapanı ve azot üretimi tesisi yatırımlarıyla birlikte fosil yakıt kullanımının azaltılmasına yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Türkiye’de başlatılan ve Birleşmiş Milletler ile yapılan protokolle artık küresel ölçekte yürütülen “Sıfır Atık” projesi ile ofislerde, yemekhanelerde ve diğer alanlarda oluşan her türlü atık (organik, yemek artıkları, plastik, kâğıt, metal, cam, piller, bitkisel atık yağlar, madeni yağlar, elektrikli ve elektronik atıklar vb.) kendi kategorisi içerisinde değerlendirmek üzere ayrı ayrı toplanmaktadır. Bu noktada geçici bir toplama alanı oluşturmak ve alanında yetki almış lisanslı firmalara teslim edilerek tekrar ekonomiye yeniden kazandırılması hedeflenmektedir. POLYAK EYNEZ olarak sıfır artık projesi kapsamında sıfır atık yönetmeliğine uygun şekilde tüm atıklar biriktirilmekte/depolanmakta, sürdürülebilir atık yönetimi ile atıklar kendi döngüsü içerisinde tekrar değer zincirine dâhil edilmek üzere ilgili alanda geri kazanım faaliyetini icra eden tesislere verilerek tür ve miktar bakımından izlenmesi sağlanmaktadır.